Hírek

Elérhetőségek

Rajkai Német Önkormányzat alakuló ülésének jegyzőkönyve - 2014

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült 2014. október 22-én 16 órakor a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott alakuló ülésről.

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

 

Napirend:

1.Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről

2.A képviselők eskütétele

3.A német önkormányzat elnökének megválasztása

4.A német önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása

5.Tiszteletdíj megállapítása elnök, elnökhelyettes, tag részére

6.Tájékoztató a képviselők jogállását érintő egyes kérdésekről

7.Egyebek

 

 

Molnár Kálmánné, mint korelnök vezeti az alakuló ülést a képviselő-testület elnökének megválasztásáig. Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

 

Javaslatot tesz az előterjesztett meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Farkas János képviselőt. A jelenlévő képviselők a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadták.

 

 

Molnár Kálmánné korelnök felkéri a HVB elnökének a választásról szóló tájékoztató megtartására.

 

1. napirend: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről

 

Ments Tiborné HVB elnöke elmondja, hogy 129 volt a névjegyzékben lévő választópolgárok száma, szavazati jogával 83 választópolgár élt.

 

Négy képviselő jelöltre lehetett szavazni, akik közül Molnár Kálmánné 71, Sándorné Hönigmayer Erzsébet 58, Farkas János 56 és Sukola-Nick Ágnes 55 szavazattal lett a Rajkai Német Önkormányzat tagja.

 

 

2. napirend: Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testületének eskütétele

 

Ments Tiborné HVB elnöke kiveszi az esküt a megválasztott képviselőktől, akik az esküt magyar és német nyelven is elmondják. Az esküt követően aláírják az esküokmányt.

 

(Lásd: esküokmányok másolata a jegyzőkönyv melléklete)

 

 

3. napirend: A képviselő-testület elnökének megválasztása

 

Molnár Kálmánné korelnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület az alakuló ülésen a tagja közül társadalmi megbízatású elnököt és elnökhelyettest választ. Tájékoztatást ad a személyes érintettség általános szabályáról azzal, hogy az elnök, elnökhelyettes, bizottsági tisztségviselők megválasztására e szabályok nem alkalmazhatók.

 

Javaslatot kér az elnök személyére.

 

Farkas János képviselő a választási eredményt és az elmúlt 4 év munkáját figyelembe véve, Molnár Kálmánnét javasolja elnöknek.

 

Molnár Kálmánné korelnök szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

38/2014.(X.22.) NÖKT határozat

az elnök megválasztásáról

 

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Rajkai Német Önkormányzat elnökévé Molnár Kálmánnét választja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

4. napirend: Az elnökhelyettes megválasztása

 

Molnár Kálmánné elnök Farkas Jánost javasolja elnökhelyettesnek megválasztani.  A javaslatát azzal indokolja, hogy a pályázatírásban Farkas János képviselő tud leginkább segíteni, és az elmúlt időszakban is jól együtt tudtak dolgozni,

 

Molnár Kálmánné elnök szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

39/2014.(X.22.) NÖKT határozat

az elnökhelyettes megválasztásról

 

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete elnökhelyettesnek Farkas János képviselőt választja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

5. napirend: Tiszteletdíj megállapítása elnök, elnökhelyettes, képviselő részére

 

Molnár Kálmánné elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Elmondja, hogy a törvény szabályai szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb a mindenkori illetményalapnál, ami jelenleg 38.650,- Ft.

 

Az elnökhelyettes részére megállapított tiszteletdíj nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.

 

 A képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb az elnök tiszteletdíjának 30 százalékánál, azaz 11.595,- forintnál.

 

 Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A javaslat szerint az elnök tiszteletdíja 38 650,- Ft, az elnökhelyettes és a képviselő-testület tagjának tiszteletdíja 11 595,- Ft.

 

 A tiszteletdíjak és járuléka forrása a Rajkai Önkormányzattól kapott működési támogatás.

 

 Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

40/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a tiszteletdíjak megállapításáról

 

A képviselő-testület az elnök, elnökhelyettes és tagja részére az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:

elnök                         38.650,- Ft

elnökhelyettes          11.595,- Ft

tag                             11.595,- Ft

 

Felelős: elnök, Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Határidő: 2014. október 12.

 

 

6. napirend: Tájékoztató a képviselők jogállását érintő egyes kérdésekről

 

 Molnár Kálmánné elnök ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatást ad a képviselőknek vagyonnyilatkozati kötelezettségéről, az összeférhetetlenség szabályairól, a méltatlanság szabályairól és a köztartozás mentes adózói nyilvántartásba való felvételi kötelezettségről és a nemzetiségi önkormányzati képviselők jogairól. A tájékoztatót a képviselők írásban is megkapták.

 

 

7. napirend: Egyebek

 

Molnár Kálmánné elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a választást követő 30 napon belül felül kell vizsgálni a helyi önkormányzattal kötött megállapodást. Ennek érdekében a tervezetet írásban átadja a testület tagjainak azzal, hogy a következő ülés napirendjére tűzi annak elfogadását.

 

A képviselők részére átadja továbbá a felülvizsgált szervezeti és működési szabályzatot, amit szintén a következő ülés napirendjére vesz fel.  Kéri a képviselőket, hogy e dokumentumokkal kapcsolatos javaslataikat a következő ülésen tegyék meg.

 

Szavazásra bocsátja a fentiek szerinti javaslatát, ami szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a helyi önkormányzattal kötött megállapodást a következő ülésén tárgyalja.

 

Az elnök megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

41/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a szervezeti és működési szabályzat, valamint a megállapodás felülvizsgálatáról

 

A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a helyi önkormányzattal kötött megállapodást a következő ülésén tárgyalja.

 

Felelős: elnök

Határidő: következő ülés

 

 

Sándorné Hönigmayer Erzsébet képviselő a Nyugdíjas Klub részére működési célú támogatásra terjeszt elő javaslatot. Elmondja, hogy a nyugdíjas klub rendszeresen részt vesz különböző kulturális rendezvényen, melynek költsége elég magas. Javasolja az egyesület támogatását.

 

Farkas János elnökhelyettes egyetért a javaslattal és 20.000,- Ft támogatást javasol megállapítani.

 

Molnár Kálmánné elnök szavazása bocsátja 20.000,- Ft támogatás elfogadását.

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

42/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a Rajkai Nyugdíjas Klub támogatásáról

 

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Rajkai Nyugdíjas Klub részére 20.000,- Ft működési célú támogatást nyújt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

Molnár Kálmánné elnök elmondja, hogy már évek óta Mindenszentekkor a Rajkai Német Önkormányzat vállalja a templom díszítésének költségeit, amelyre az idén 15.000,- Ft összeget javasol megállapítani.

 

Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozza:

 

Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete

43/2014.(X.22.) NÖKT határozat

a Római Katolikus Templom támogatásáról

 

A Rajkai Német Önkormányzat képviselő-testülete a Római Katolikus Templom díszítésére 15.000,- Ft támogatást állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

Molnár Kálmánné elnök beszámol a Hegyeshalomban 2014. október 19-én megrendezett VI. Alma-Dió Fesztiválról. Elmondja, hogy ez egy hagyományőrző esemény,k amelyen képviselte a Rajkai Német Önkormányzatot.  A fesztiválon több zenei együttes lépett fel, például a Gannai Asszonykórus, a Kimlei Énekkar, a hegyeshalmi Hajnalcsillag Énekkar és a Kimlei Harmonikások. Házi készítésű diós illetve almás sütemények fogadták a vendégeket.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök az ülést 17 órakor berekesztette.

 

 

 

 

                                    Molnár Kálmánné                                                                                                   Farkas János

                                                elnök                                                                                                    jegyzőkönyv hitelesítő